Archiwa autora: admin

Czynności spółdzielni mieszkaniowych przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną

Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną – stwierdził Sąd Najwyższy 27 marca 2014 r. w uchwale trzech sędziów. Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. SN nie uzasadnił uchwały ustnie, natomiast pisemne uzasadnienie nastąpi w terminie trzech miesięcy. (III CZP 122/13).

Rola uzasadnienia orzeczenia

Rola uzasadnienia orzeczenia nie ogranicza się jedynie do przekonania stron co do słuszności stanowiska sądu i zgodności z prawem orzeczenia, a także umożliwienia kontroli instancyjnej. Uzasadnienie spełnia także funkcję porządkującą, obligując stosujący prawo sąd do prawidłowej i pełnej rekonstrukcji stanu faktycznego i jego subsumcji do miarodajnej normy prawa materialnego, w następstwie czego dochodzi do jej konkretyzacji w sentencji wyroku. Dlatego też dwie podstawy rozstrzygnięcia: faktyczna i prawna powinny być spójne tworząc logiczną całość (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r. – II CNP 35/13).

Sąd Najwyższy o zakazie prowadzenia pojazdów

Jeżeli sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, to kierowca nie dostanie dokumentu w zakresie innych kategorii, ale też zakaz nie rozciąga się na te uprawnienia, które wcześniej posiadał (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2013 r. – I KZP 29/13).